נספח 3 – הנחיות משלימות להגשת חישובים סטטיים

במסגרת הגשת החישובים הסטטיים כמתחייב בחוק וכמפורט בתקנות חלק ט”ו, יש לכלול גם סכמות סטטיות של כל מפלס ומפלס ולפרט:

  1. קונטור של כל מפלס ומפלס.
  2. סימון סכמתי של קורות ועמודים (וציון שמם ומספרם).
  3. סימון כיוון פעולות התקרות וסוג התקרה.
  4. רישום עומסים שנלקחו בחשבון, על גבי התקרות.
  5. כל פרט אחר החשוב להבנת תפקוד המערכת הקונסטרוקטיבית של המבנה.

המפורט מעלה בא להוסיף ובכל מקרה – לא לגרוע מהמפורט בחוק ובתקנות הרלוונטיות.​