נספח 2 – הנחיות להכנת מפה מצבית וטופוגרפית על ידי מודד מוסמך

מפה מצבית

 • מפה מצבית תיערך בקנה מידה 1:250
 • מפה תתבסס על מדידות שנערכו במהלך ששת החודשים שקדמו לתאריך הגשת הבקשה ותהיה ערוכה וחתומה על ידי מודד מוסמך.
 • במפה המצבית יצוינו בין השאר:
  • שטח הנכס וגבולותיו לפי הרישום בספרי המקרקעין לפי חוק המקרקעין תשכ”ט – 1969.
  • הדרכים הגובלות עם הנכס, בין אם הן קיימות ובין אם הן מוצעות, מפלסיהן, ציון “רוזטות”.
  • קווי הבניין בהתאם לתב”ע.
  • קווי רחוב.
  • כל בניין הנמצא במרחק 10.00 מטרים מגבולות הנכס.
  • כל בניין, גדר, אבן שפה, עמוד חשמל, עמוד טלפון, עץ, שוחה וכל עצם הנמצא בנכס או בדרכים וגבולות, וכן המרחקים בין העצמים האמורים.
  • גבולות החלקות הנמצאות מעבר לדרכים הגובלות עם הנכס וקווי הבנין שלהן.
  • חץ הצפון
  • המפה המצבית תכלול מפת הסביבה ערוכה בקנה מידה 1:1250 ע”פ תכנית המפורטת החלה על המקום ובה יצוינו בין השאר:
   • רשת הקואורדינטות
   • הדרכים הציבוריות שבסביבת הנכס.

מפה טופוגרפית – תקנה 13

 • חובה להגיש מפה טופוגרפית בקרקע בעלת שיפוע העולה על 10%.
 • המפה תיערך בקנה מידה 1:250.
 • בנוסף למצויין במפה המצבית יצוינו במפה הטופוגרפית גם:
  • קווי רמה בהפרשי גובה של חצי מטר או הפרש אחר בהסכמת המהנדס.
  • תעלות ושוחות ניקוז הנמצאות בנכס, בדרכים הגובלות או בסמוך להן.
  • מפלסי הרצפות של כל הבניינים הקיימים בנכס והנמצאים במרחק של 10.00 מטרים מגבולות הנכס.
  • מפלסי הרצפה הנמוכה ביותר בבניין המוצע. מפלסי הרצפה הנמוכה ביותר בבניין המוצע.