נספח 1 – הנחיות להכנת תכנית ההגשה על ידי עורך הבקשה

א. כללי

הבקשה להיתר “גרמושקה” תהיה ערוכה בצורה מסודרת. יש להקפיד על שרטוט נאה של כל התכניות כולל צביעתן כמקובל. לא יתקבלו תוכניות מודבקות וכאלו שרמתן הטכנית ירודה.

הבקשה תכלול – את כל המבנים הקבועים או הזמניים הנמצאים בגבולות המגרש.

טופס מספר 1 (דף ראשון) – יש למלא את כל הפרטים בטופס מספר 1 : מספר התכנית החלה על השטח ומעמדה, תאור הנכס, פרטים כלליים, מקום הבנייה, פרטי מבקש הבקשה, שם, ת.ז., כתובת, טלפון ופקס. פרטי עורך הבקשה, מתכנן שלד הבניין האחראי לביצוע שלד, האחראים לביקורת. לגבי כל אחד: שם, ת.ז., כתובת, טלפון ופקס.

ב. מילוי המפרט

יש להגדיר בצורה מפורשת את מהות הבקשה:

בנייה חדשה או תוספת בנייה, מגורים, תעשיה, מסחר, מספר יחידות דיור, מספר מקומות, שטחים להריסה וכדומה. יש למלא במשבצות המתאימות את הפרטים הבאים:

 1. שטח המגרש, שטח עיקרי ואחוזי בנייה מוצעים.
 2. חומרי הבנייה ומקרא: יש למלא טבלת חומרי בנייה ומקרא, צביעה על פי חומרי בנייה כגון: בלוקים, בטון, עץ, חומרי ציפוי או חומר אחר.
 3. היקף הבנייה:
  • טבלה עליונה: על השטחים הקיימים והמוצעים: שטחים עיקריים, שטחי שירות וכן אחוזי בנייה.
  • טבלה תחתונה: כל השטחים המותרים לבנייה: עיקרי/שירות וכן אחוזי הבנייה על פי תכניות מאושרות החלות במגרש. (על פי תיקון 33 לחוק)
 4. חתימות: יש להקפיד למלא את כל הפרטים: שם, תאריך והחתימות הנדרשות במקומות המתאימים. יש להקפיד למלא את כל ההצהרות והמנויים המקצועיים בחתימת יד מקורית על גבי התכניות (לא תתקבלנה צילומי חתימות).
 5. הקלה: במקרה של בקשה להקלה או שימוש חורג יש למלא במקום המיועד לכך כולל נימוקי הבקשה וחתימה בהתאם.

ג. עריכת וסידור התוכניות והפרטים הדרושים

 1. מפת הסביבה: בקנה מידה 1:1250 המפה תהא ברורה.
 2. מפה טופוגרפית/תרשים קנה מידה 1:250 תכנית המגרש תרשים העמדת הבניין המוצע (היטל הגג) על רקע המפה המצבית/ טופוגרפית: סימון קווי בניין, סימון מפלס הכניסה הקובעת בגובה אבסולוטי, סימון חניות, חניות מקורות, שבילים, משטחים מרוצפים, מפלסי פיתוח עקרוניים ( גובה אבסולוטי ), גדרות קירות תומכים, מסלעות וכדומה. בנייה חדשה מבוקשת – תסומן באדום, שטחים להריסה יסומנו בצהוב, גבול מגרש יסומן בכחול.
 3. חישוב שטחים: החישוב יפורט למבנים קיימים ולמבנים מוצעים בכל מפלס ומפלס כולל תשריט סכמתי של שטחי הבנייה וחישוב אחוזי הבנייה כולל חישוב שטחי שירות. (החישוב יהיה בהורדה “ממסגרות” כמקובל).
 4. תכניות: יש להכין תכנית של כל קומה בנפרד. בכל תכנית יש לציין את שם התכנית, ק”מ., ציון חץ הצפון וסימון מיקום החתכים. יש לסמן בקו מרוסק היטל קומה מעל וכן קווי בניין. יש לציין גודל הפתחים המבוקשים וכן סימון צינורות מי גשם. בקומת הקרקע יש לסמן כניסות,משטחים מרוצפים, שבילים, מדרגות פיתוח, מפלסי קרקע.
 5. תכנית גגות: יש להראות שיפוע הגגות, ניקוז גגות, סימון קולטי שמש, מקום מסתור לדוד מים, ארובה וכל פרט רלוונטי אחר. כמו כן יסומנו גם קווי הבניין והמפלסים הרלוונטיים.
 6. חתכים אופייניים: בקנה מידה 1:100 לפחות שני חתכים לאורך ולרוחב המבנה המוצע כולל גבהים אבסולוטיים, פני קרקע טבעית וסופית במידת הצורך כולל גם גדרות, קירות תומכים, כביש ומדרכה.
 7. חזיתות: בקנה מידה של 1:100 כל החזיתות עם ציון פני קרקע טבעית וסופית, סימון גובהי מפלסי הקומות וכל שינוי מבוקש בחזית. (את החזית יש להראות ללא גדר).
 8. תכנית פיתוח: בקנה מידה של 1:100 כולל שבילים, חנייה, כבישים ומדרכות הגובלים בחלקה, קירות תומכים וגדרות,ניקוז, ביוב ומים, פילרים (בזק וחשמל), מיקום כלי אצירת אשפה דרך פינויה, בלוני גז,וגבהים של כל המפלסים, כולל מפלסי מגרשים שכנים בגבול החלקה. במידה וישנה תכנית בינוי ופיתוח מפורטת מאושרת יש להתאים את תכנית הפיתוח למופיע בתכנית הבינוי.
 9. קווי ביוב: סימון קווי ביוב קיימים ומוצעים כולל בריכות במגרש וחיבור לביוב המרכזי.
 10. תכנית מיגון אזרחי: לפי דרישת מפקדת פיקוד העורף. התכנית צריכה לכלול את כל המבנים הקבועים או הזמניים הנמצאים בין גבולות המגרש!

מפתח צבעים להגשת הבקשה

 • גבול חלקה ראשית מקורית – קו כחול מרוסק
 • גבול תת חלקה/מגרש – בצבע כחול
 • כביש מוצע – קו אדום משני צדדי הכביש
 • בניין קיים – צבע חום (קונטור)
 • בניין מוצע – צבע אדום (קונטור)
 • בנייה קיימת בהיתר – צבע שחור (או מקווקו)
 • בנייה חדשה מבלוקים – צבע ירוק
 • בנייה חדשה מבטון – צבע כחול
 • מבנה או חלק ממנו להריסה – צבע צהוב​